Επιστημονικές μονογραφίες – Αρχαιολογικοί οδηγοί

Ο Ναός του Απόλλωνα στις Αρκαδικές Βάσσες.

Το λιγότερο γνωστό από τα φημισμένα μνημεία της αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής.

The Temple of Apollo at the Arcadian Bassai

Τhe least well-known of the famous monuments of ancient Greek architecture.


Μελέτες για το έργο αποκατάστασης

Ναός Επικούριου Απόλλωνα Βασσών:

Μελέτη Επέμβασης στις Μακρές Πλευρές και Αναστήλωσης Λίθων στο Βόρειο Επιστύλιο

Temple of Apollo Epikourios:

Study of the Restoration of the Long Sides and of the Reconstruction of Blocks in the North Architrave


Μετάβαση στο περιεχόμενο