Μελέτες για το έργο αποκατάστασης

Ναός Επικούριου Απόλλωνα Βασσών:

Μελέτη Επέμβασης στις Μακρές Πλευρές και Αναστήλωσης Λίθων στο Βόρειο Επιστύλιο

Temple of Apollo Epikourios:

Study of the Restoration of the Long Sides and of the Reconstruction of Blocks in the North Architrave

Ναός Επικούριου Απόλλωνα Βασσών:

Μελέτη σχεδιασμού νέων συνδέσμων λίθων επιστυλίου και πρόταση συμπλήρωσης βόρειου επιστυλίου

Temple of Apollo Epikourios:

Study of the design of new architrave stone connections and proposal to complete the northern portico


Μετάβαση στο περιεχόμενο