Διοίκηση

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (Εφ. Α. Ηλείας) είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου των Βασσών και του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα

Η Εφορεία είναι περιφερειακή υπηρεσιακή μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού .

Ασκεί τις αρμοδιότητές της στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και εκτελεί έργα, σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της, έπειτα από έγκριση από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων.

Το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας μετέχει στο ανωτέρω έργο, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα.

Mουσεία αρμοδιότητας Εφ. Α. Ηλείας 

Χώροι & Μνημεία αρμοδιότητας Εφ. Α. Ηλείας 

Μετάβαση στο περιεχόμενο